Thiết kế và lập trình

Thiết kế và lập trình gia công của công ty dựa trên nền tảng của Siemens bao gồm phần mềm thiết kế Solid Edge và NX, phần mềm lập trình gia công NX CAM.

Thiết kế khuôn và sản phẩm trên phần mềm Siemens Solid Edge

Lập trình gia công các chi tiết có biên dạng phức tạp trên phần mềm Siemens NX CAM