ĐÀO TẠO TẠI HAMIKIA

     Nội dung đào tạo bao gồm:

              Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

              Thực hành cơ bản trong cơ khí và gia công CNC

              Thiết kế và gia công khuôn mẫu